Teks-serye

Ang TEKS-SERYE ay binubuo ng mga teks (character/event cards) na naglalaman ng isang kuwento tungkol sa mga tauhan o pangyayari na nakalarawan dito. Kapag kinumpleto ang lahat ng teks, may makikita pang isang mas malaking kuwento mula sa pagkakaugnay-ugnay ng mga tauhan.

Sorry, there are no products in this collection.